Ladataan...Innostuksesta osaamiseen

VUOSIKERTOMUS 2O2O

EDELLÄKÄVIJÄLLÄ EI OLE ESIKUVIA

Ammatillisen koulutuksen päämääränä on tukea yritysten kilpailukykyä ja kehittää opiskelijoiden työmarkkina-arvoa sekä tuoda lisäarvoa muille sidosryhmille. Ammatillisen koulutuksen viime vuosina toteutettujen reformien tavoitteet ovatkin liittyneet juuri asiakasarvon eli koulutuspalvelujen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden sekä sisäisen tehokkuuden parantamiseen.

Ami-säätiö sr ja Ammattienedistämislaitossäätiö AEL sr taustayhteisöineen analysoivat vuonna 2019 tarkoin toimintaympäristönsä keskeiset muutostekijät ja tulivat yhteiseen johtopäätökseen; Suomeen on perustettava aiempaa vahvempi, yksityisoikeudellinen ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen keskittyvä koulutuksen järjestäjä. Tarvittavien hallinnollisten päätösten sekä kattavien valmisteluhankkeiden ja -projektien tuloksena AEL-Amiedu Oy eli Taitotalo avasi ovensa asiakkailleen 1.1.2020. Uusi järjestäjä kuuluu Suomen suurimpien joukkoon ja sillä on kolme kampusta Helsingissä ja yksi Oulussa.

Vain kolme kuukautta Taitotalon toiminnan käynnistämisestä koronaviruspandemia muutti merkittävästi opiskelijoiden, yritysten ja yhteiskunnan arkea. Taitotalo siirsi yli yön runsaat 5 000 tutkinto-opiskelijaa verkko-oppimisen piiriin ja noin 400 oman henkilökuntansa jäsentä pääsääntöisesti etätöihin. Koska Taitotalon edeltäjäoppilaitokset olivat jo aiemmin luoneet valmiudet tähän, siirrosta ei aiheutunut merkittävää haittaa sen enempää opiskelijoille kuin heidän työnantajallekaan. Kokonaisuudessaan jo nyt voidaan arvioida, että eri oppilaitosten kyky palvella asiakkaitaan digitaalisesti on parantunut merkittävästi mm. monimuoto-opetuksen ja sähköisten oppimisympäristöjen osa-alueilla.

AEL-Amiedu Oy:n hallitus hyväksyi uuden osakeyhtiön ensimmäisen strategian loppuvuodesta 2020. Sen toteuttamisella tavoitellaan ylivertaista asiakaskokemusta sekä merkittävää lisäarvoa oppilaitoksen muille sidosryhmille. Strategiassa kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi osakeyhtiö on käynnistänyt useita merkittäviä kehittämisprojekteja. Taitotalon investoinnit suuntautuvat lähivuosina mm. kampusratkaisujen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen, tuotejohtamisen ja toiminnanohjauksen kehittämiseen sekä oman organisaation osaamisen johtamisen ja toimintakulttuurin vahvistamiseen.

Kiitän koko AEL-Amiedu Oy:n hallituksen puolesta osakeyhtiön operatiivista johtoa ja asiantuntevaa henkilökuntaa vahvasta sitoutumisesta asiakasarvon tuottamiseen vaikeissa ja nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Taitotalo ei olisi saavuttanut tässä kertomuksessa kuvattuja tuloksia ilman laajoja asiakassuhteiden hallinnan, tuotekehityksen ja palvelutuotannon sekä viranomaistoiminnan verkostoja. Verkostoissa on voimaa myös tulevien haasteiden kohtaamisessa. Vuonna 2021 ja tästä eteenpäin tavoitteenamme on entistä selvemmin suomalaisten yritysten ja tuotannon kilpailuaseman parantaminen sekä kohtaanto-ongelman ratkaiseminen. Taitotalo on tiiviisti mukana mm. Jatkuvan oppimisen reformin ja työllisyyden kuntakokeilujen valmistelussa ja toteuttamisessa. Yhdessä olemme enemmän, myös huomenna.

Juha Hakola
hallituksen puheenjohtaja
AEL-Amiedu Oy

Toimitusjohtajan tervehdys

Kuinka oikeaan osuimmekaan Taitotalon ensimmäisen toimintavuoden toimintaympäristöanalyysissä. Analysoimme silloin, että työ muuttaa muotoaan ja uudet digitaaliset palvelut eivät tunne aluerajoja. Tämän seurauksena yksilöiden, yritysten, julkishallinnon ja eri palveluntuottajien väliseksi toimintaympäristöksi muodostuu kansallisia digitaalisia palvelukokonaisuuksia.

Tosin pääasiallisena muutosajurina ei ollut työn ja asiakaskysynnän muutos, vaan maaliskuussa alkanut korona-pandemia.

Kun pandemia maaliskuussa 2020 alkoi, Taitotalossa laadittiin kolme skenaariota tilanteen kehittymisestä sekä niitä vastaavat toimenpiteet. Perustimme korona-ryhmän, joka pitää yllä tilannekuvaa ja päivittää kutakin vaihetta vastaavat kurinalaiset ohjeet tartuntojen välttämiseksi. Pandemiatilanne eskaloitui Uudellamaalla keväällä 2020 skenaarion pahimpaan vaiheeseen eli Taitotalon lähiopetuksesta jouduttiin luopumaan maaliskuun puolivälistä alkaen. Elokuussa toiminta käynnistyi lähes normaalina, mutta taas joulukuussa lähiopetus lopetettiin loppuvuodeksi. Tiukoilla toimenpiteillä ja kehittämällä koulutustoiminta digitaaliseksi talous onnistuttiin pitämään tasapainossa.

Osakeyhtiön hallituksen linjaukset 1.1.2020 aloittaneelle osakeyhtiölle olivat kannattavuus kaikissa olosuhteissa, ylivertainen asiakaskokemus, virtuaalikampus sekä henkilöstön kyvykkyyden parantaminen.

Näitä linjauksia vietiin poikkeustilanteesta huolimatta eteenpäin ja ne ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Ylivertainen asiakaskokemus näkyy tasaisena opiskelijavirtana vuodelle 2021. Samoin virtuaalikampustoiminta käynnistyi hybriditoteutuksina kevään koronasulkutoimenpiteiden, Taitotalon O365-valmiuden ja henkilöstökoulutuksen yhdistelmänä. Kaikki verkkoon siirrettävissä oleva lähiopetus toteutettiin verkko-opetuksena. Siirtymisen onnistumista kuvaa Amis-palautteen arviointikohdan Koen opiskeluympäristöni turvalliseksi keskiarvo 4,57 (asteikolla 1 – 5).

Osakeyhtiön liikevaihto oli 42,3 M €. Liikevaihdosta 80 % on perustunut opetus- ja kulttuuriministeriön, 19 % työ- ja elinkeinoministeriön sekä eri yritysten ja yhteisöjen rahoitukseen ja 1 % hotelli- ravintola- ja kokouspalveluihin. Vuoden 2020 toimintaan on vaikuttanut merkittävästi koronapandemia. Oppilaitostoimintaa on pystytty jatkamaan erityisjärjestelyin, mutta maksullisen palvelu- ja koulutustoiminnan osuus on vähentynyt ja ajoittain pysähtynyt asiakasyritysten koronajärjestelyiden seurauksena. Olosuhteisiin nähden Taitotalo on onnistunut mukauttamaan toimintaansa hyvin. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen talous on saatu pidettyä tasapainossa. Tilikauden tulos oli 1,956 M € ylijäämäinen.

Organisaatiorakenne, sen vaatimat yhteistoimintamenettelyt, tehtävänkuvien tarkistukset ja niihin liittyvät rekrytoinnit saatiin päätökseen kesään mennessä. Taitotalon laatujärjestelmä (ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS18001) auditoitiin keväällä 2020. Muutosjohtamisen kulmakiviksi nousseita prosessien ja toimintatapojen yhdistämisiä jatketaan edelleen vuonna 2021.

Vuosi 2021 tulee olemaan monella tapaa merkittävä Taitotalon asiakkaille, opiskelijoille sekä henkilökunnalle. Uuden organisaatiokulttuurin rakentaminen sekä pandemia muuttivat prosesseja ja toimintatapoja merkittävästi ja tulevat edelleen vaikuttamaan Taitotalon tekemiin ratkaisuihin vuoden 2021 aikana.

Kari Juntunen
Toimitusjohtaja, rehtori

PINNALLA 2O2O

Strategiatyöskentely uuden organisaation perustana

Vuosi 2020 oli vahvasti muutosten vuosi Taitotalossa ja taitotalolaisille. AEL:n ja Amiedun yhdistäessä osaamisensa uusi yhtiö aloitti toimintansa virallisesti vuoden 2020 alusta.

Organisoituminen sekä henkilöstön ja esimiesten sijoittuminen uusiin tehtäviin tapahtui kesän kynnyksellä. Uuden organisaation identiteetin ja kulttuurin luomista väritti voimakkaasti koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot; etäjohtaminen ja etätyöskentely joka puolella Taitotaloa.

Henkilökunta oli vahvasti mukana strategiatyössä

Uuden kulttuurin luomisessa ja kokonaisuuden johtamisessa keskeinen rooli on strategisella työskentelyllä. Alusta saakka oli selvää, että Taitotalon strategiatyötä haluttiin lähteä tekemään laajan osallistamisen tavalla. Työskentelytapoina olivat muun muassa henkilöstökysely, taustaselvitykset, johdon, päälliköiden sekä hallituksen workshopit.

Oli upeaa nähdä, miten ihmiset paneutuivat työskentelyyn ja innostuivat yhdessä miettimään Taitotalon tulevaisuuden valintoja. Strategiatyö jatkui vuoden lopulle saakka, ja uusi strategia hyväksyttiin joulukuussa hallituksessa.

Taitotalon strategia rakentuu neljästä tukijalasta

Taitotalon visioksi muotoutui olla Suomen johtava ammatillinen kouluttaja ja kehittäjä. Olemassaolon perusta on uudistaa elinkeinoelämän osaamista. Strategiatyön tuloksena Taitotalolle tarkentuivat seuraavat strategiset linjaukset: kannattavuus kaikissa olosuhteissa, ylivertainen asiakaskokemus, virtuaalikampus sekä henkilöstön kyvykkyyden parantaminen.

Strategia jalkautettiin henkilökunnalle myös graafisesti, jotta se olisi konkreettinen ja helposti lähestyttävä. Strategiakuvista tuli osa henkilöstön arkipäivää, ja ne pystyi lataamaan itselleen Teams-taustakuviksi. Moni myös teki näin ja kuvitukset ovat herättäneet positiivista huomiota.

Strategia on tarkoitettu toteutettavaksi

Uusi vuosi käynnistyi vahvasti strategian toimeenpanovaiheella. Nyt jo kuluvana vuonna 2021 teemme merkityksellisiä ja strategialähtöisiä, koko Taitotalon yhteisiä asioita. Henkilöstökokemuksen kehittämiseen tulemme panostamaan vahvasti.

Ystävänpäivän aikaan käynnistyi Taitotalon arvotyöskentely, johon koko henkilöstö osallistuu. Priorisoimme meille kaikkein tärkeimmät arvot, jotka näkyvät konkreettisesti kaikkien taitotalolaisten työskentelyssä. Määrittelemme myös Taitotalon ydinosaamiset – ne yhteiset osaamiset, joilla menestymme kilpailussa ja joilla teemme strategiassa määritellyt tavoitteemme todeksi. 

Minna Pohjola
Henkilöstöjohtaja

Uuden brändin synnytystarinaReilu vuosi sitten sain olla mukana synnyttämässä uutta brändiä markkinointipäällikön roolissa. Täytyy tunnustaa, että se oli elämäni hauskin synnytys. Ihan ilman ilokaasua nauru raikui. Eivätkä ilman epiduraalia julki tuodut ajatukset satuttaneet ketään

Kaksi vanhaa ja vakaata koulutustaloa, AEL ja Amiedu, syntyivät uutena ja rohkeana Taitotalona. Taitotalosta tuli elämäniloinen, kiinnostunut ja avaramielinen. Syvemmältä pinnan alta löytyvät luotettavuus, rohkeus ja näkemyksellisyys. Mikä ihana lapsi!

Yksivuotias Taitotalo tutkii ja tutustelee

Lapsi on nyt jo yksivuotias. Miten aika rientääkään! Mannerheimin lastensuojeluliiton Vanhempainnetin mukaan tämän ikäinen on touhukas maailmanvalloittaja ja hyvin kiinnostunut ympäristöstään. Ja ihan kirjan mukaan on menty.

Positiivinen ja elämästään nauttiva Taitotalo seuraa ympäröivää maailmaa herkeämättömän kiinnostuneena. Koska sillä on elämänilon pilke silmäkulmassa, se osaa olla kiinnostuksessaan nöyrä ja muokata omia toimintojaan havainnoimansa mukaan.

AEL ja Amiedu ovat Taitotalon vanhemmat, taustasäätiöt ovat isovanhemmat

Yksivuotiaan lapsen lailla Taitotalo on käynyt tankkaamassa turvallisuutta molemmilta vanhemmiltaan, ja palaa sitten taas tutkimusretkilleen uuteen. Taitotalo muistelee, miten vanhempien aikaan tehtiin, ja jatkaa siitä tutkimaan uutta, parempaa ja yhteistä toimintatapaa. Se hakee omaa persoonallisuuttaan.

Kummallakaan Taitotalon vanhemmalla ei ole valmiita kategorisointeja ihmisitä, mielipiteistä tai uskomuksista. Molemmat ovat kohdelleet kaikkia ja kaikkea yhdenvertaisesti. Tällaiseksi kasvaa myös lapsi, Taitotalo.

Taitotalon yhtiöjärjestyksessä on taustasäätöiden perimänä yhteiskuntavastuu. Sen tarkoitus on pitää yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Näin yksivuotias Taitotalokin tekee, koska se haluaa olla yhtä perimänsä kanssa.

Yksivuotiaan Taitotalon vahvat ominaisuudet

Yksivuotias Taitotalo myös eroaa yksivuotiaasta lapsesta. Se peri syntyessään vanhempiensa tiedon ja kokemuksen. Siksi se on luotettava, rohkea ja näkemyksellinen.

Jo yksivuotiaana Taitotalo on suoraselkäinen, se pitää mitä lupaa. Kokemuksesta syntyy Taitotalon rohkeus, joka ei ole hullunrohkeutta. Se on rohkeutta ottaa hallittuja riskejä ja uskallusta tehdä päätöksiä. Rohkeuden tekee inhimilliseksi se, että Taitotalo tietää virheidenkin kuuluvan asiaan.

Peritty tieto ja kokemus auttavat Taitotaloa olemaan näkemyksellinen, hahmottamaan maailmaa omakohtaisesti eikä vain toisia peilaten. Kun Taitotalo ratkoo eteensä tulevia haasteita, se yhdistää kokemuksena ja tekemisensä — siitä syntyy Taitotalon näkemyksellisyys. .

Taitotalon elämä on vasta aluillaan

Jatkan yksivuotiaan Taitotalon brändipersoonan kasvattamista innolla ja mielenkiinnolla taaperoksi, koululaiseksi ja siitäkin eteenpäin. Kuka tietää, mitä kaikkea Taitotalosta lopulta kasvaakaan? Ensimmäinen ikävuosi oli työntäyteinen ja inspiroiva. Tästä on hyvä rakentaa tulevaisuutta.

Sanna Taavila
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Taitotalon tunnettuuden kehityksestä 2020

Taloustutkimuksen valtakunnallinen TEP 2020 Yrityskuvatutkimus selvittää yritysten ja toimialojen tärkeimpien kilpailijoiden yrityskuvat päättäjäkohderyhmässä. Tutkimus tarjoaa mahdollisuuden sekä nykytilanteen arviointiin että kehityksen seurantaan.

Taitotalo oli kokonaistunnettuudessa sijalla kuusi, 33 toimijan joukossa. Tämä on todella hyvä sijoitus uudelle brändille. Tunnettuusluku on 46, joka on samaa luokkaa kuin kummankin ex-organisaation arvo. Kyselyssä Taitotalon vahvuuksiksi nousi palveluiden hintataso, palvelutarjonta, maine työnantajana sekä uusiutumiskyky ja palvelujen kehittäminen. Kaikissa näissä olimme kymmenen parhaan joukossa.

Koulutus.fi ylläpitää portaalia koulutusten markkinointiin. He julkaisevat vuosittain koulutusbarometrin kävijöistään ja heidän hakemistaan asioista. Vuoden 2020 koulutusbarometrissä Taitotalo oli vuoden haetuin kouluttaja. Koulutuksia haki portaalista kaikkiaan 838 000 eri henkilöä.

Sanna Taavila
Markkinointi- ja viestintäpäällikköOpiskelu poikkeusoloissa

Miten opiskelu, opetus ja muu siirtyminen digiin käytännössä tehtiin? Videoilla kerromme esimerkkejä.

Huomioimme koulutuksissamme vallitsevan koronatilanteen ja olemme päivittäneet toimintatapojamme vastaamaan tämän hetken turvallisuusvaatimuksia. Lisäksi olemme kehittäneet prosessin, jolla pidämme toimintamme ajassa kiinni ja noudatamme kullakin hetkellä vallitsevia valtakunnallisia ohjeistuksia.

Haluamme, että asiakkaamme sekä myös me itse pysymme terveinä. Terveenä pysyminen on toiminnassamme tällä hetkellä tärkein painopiste laadukkaan koulutuksen järjestämisen rinnalla.

Lähihoitajaksi opiskellut Heidi Salmi valmistui koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan ja kokoontumisrajoituksien aikaan. Valmistumisen aikataulu piti poikkeustilasta huolimatta.

Eläinten kouluttajaksi opiskeleva yrittäjä Sara Autelo on järjestellyt töitään, jotta toimeentulo pysyy vakaana poikkeustilan aikana. Opintojen aikatauluihin järjestelyt ovat vaikuttaneet jonkin verran, mutta onneksi opiskelu on vasta puolessa välissä.

Molemmat naiset kertovat videolla kokemuksistaan Taitotalossa opiskelusta ja siitä, miten poikkeustila sekä etäily ovat vaikuttaneet asioihin.

Suomessa ja maailmalla vallitsevan koronatilanteen vuoksi olemme toistaiseksi siirtäneet ison osan koulutuksistamme etätoteutuksiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä opettaja että opiskelijat ovat fyysisesti kotona, mutta opetusryhmä kokoontuu reaaliajassa digitaalisia välineitä hyödyntäen.

Kouluttajat ovat tehneet paljon töitä tämän eteen ja työ jatkuu edelleen. Onneksi meillä oli jo hyvät valmiudet myös verkossa kouluttamiseen. Tästä huolimatta olemme oppineet ja oivaltaneet etäkouluttamisesta myös paljon uutta. Videolla kokemuksiaan kertovat talotekniikan kouluttaja Lassi Heiskanen, eläintenhoitoalan kouluttaja Harriet Sandström, sähköalan kouluttaja Jyri Similä ja sosiaali- ja terveysalan sekä Taide ja luova ilmaisu -kouluttaja Miia Arppe.

HANKKEET

Asiakasymmärryksellä digivisio 1/2O19–12/2O2O

Hankkeen tavoitteena on luoda uutta ja tehostaa olemassa olevaa liiketoimintaa pk-yrityksissä. Hanke perustuu eri osapuolten osallistamiseen asiakasymmärryksen tuottamisessa ja digitalisaation kokonaisvaltaisessa hyödyntämisessä ja kehittämisessä. Kohderyhmänä on Uudenmaan alueella toimivat pk-yritykset.

Tuloksena on pk-yritysten saavuttamat hyödyt liiketoiminnassa parantuneena asiakasymmärryksenä ja digitalisaatioasteen kohoamisena. Toimintamallit ovat hyödynnettävissä myös mikroyrityksissä.

Tulokset ovat seurausta siitä, että
 • yrityksillä on asiakasymmärrykseen ja liiketoiminnan tavoitteisiin perustuva digivisio, joka on laadittu osallistaen asiakkaita, käyttäjiä, henkilöstöä ja johtoa kehittämistyöhön sen jokaisessa vaiheessa ja johon jokainen on sitoutunut
 • yrityksillä on konkreettinen toimenpidesuunnitelma digivision toteuttamiseksi vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. Digivision toteuttaminen on käynnistetty
 • yritysten henkilöstä, esimiehiä ja johtoa on valmennettu toimintamalliin, jossa digitalisaatiota hyödynnetään työvälineenä ja toimintamallina eikä teknisenä ratkaisuna
 • yritykset ovat oppineet itse keräämään ja hyödyntämään asiakasymmärrystä ja osallistamaan eri osapuolia kehittämistyöhön, on aloitettu kulttuurin ja toimintatavan muutos
 • yritysten yksittäisten henkilöiden ymmärrys ja osaaminen kasvaa.
Päätoteuttaja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, osatoteuttaja Taitotalo.

Lisätietoja:
Kimmo Viitanen
kimmo.viitanen@taitotalo.fi

Johtamisella pedagogista hyvinvointia 12/2O18-12/2O2O

Hankkeen tavoitteena on
 • vahvistaa johtamisosaamista pedagogisen hyvinvoinnin tuottamisen näkökulmasta
 • kehittää ohjauksen ja oppimisen johtamistaitoja opettajien toiminnassa
 • asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamisen vahvistaminen osaamisidentiteetin tunnistamisella yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa sekä heidän sitouttaminen uudistuneen ammatillisen koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen.
Keskeisimmät tulokset
 • Johtamisen osaamisen vahvistaminen positiivisen, kannustavan ja innostavan johtamisen ajatuksilla, teoilla ja kehittämistoiminnalla.
 • Yhtenäiset toimintatavat ja myönteinen suhtautuminen sekä sitoutuminen toiminnanohjausjärjestelmään.
 • Vuorovaikutuksen ja yhteenkuuluvuuden muodostuminen ”meidän Taitotalo”.
 • Tuloksena työhyvinvoinnin ja -ilmapiirin parantuminen osallistavien johtamistekojen ansiosta.
Hanketta koordinoi Suomen diakoniopisto, osatoteuttaja Taitotalo.

Lisätietoja:
Jouni Kyllönen
jouni.kyllonen@taitotalo.fiJOHTAMINEN


Hallituksen jäsenet ja heidän taustayhteisönsä


Puheenjohtaja
Juha Hakola, Helsingin kaupunki

Varapuheenjohtaja
Anneli Karhula, Metsäteollisuus ry

Jäsenet
Lauri Ant-Wuorinen, Kauniaisten kaupunki
Riikka Heikinheimo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Mikko Heinikoski, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Simo Raittila, Helsingin kaupunki
Erkki Lavonsalo, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Tuomo Niemi, Vantaan kaupunki
Samu Salo, Akava
Kimmo Sarekoski, Espoon kaupunki

Johtoryhmä


Kari Juntunen
toimitusjohtaja, rehtori
Keijo Honkonen
kehitysjohtaja, vararehtori
Jarkko Paananen
oppilaitosjohtaja, vararehtori
NUUTTI MANNINEN
asiakkuusjohtaja, toimialajohtaja
MINNA POHJOLA
henkilöstöjohtaja

ORGANISAATIOINNOSTUKSESTA OSAAMISEEN

AVAINLUVUTJärjestämisoikeus 88 ammatilliseen tutkintoon, joista 27 perustutkintoa, 34 ammattitutkintoa ja 27 erikoisammattitutkintoa.


42,3 M €
liikevaihto
394
taitotalolaista
17 331
opiskelijaa
849 527
opiskelijatyöpäivää
2 371
suoritettua tutkintoa
13 734
suoritettua tutkinnon osaa
2 151
opiskelijan suorittamaa
sertifikaattia
1 319
koulutusta ja valmennusta
390 546
vierailijaa
taitotalo.fi-sivustolla
10
polkupyörää
henkilökunnan käytössä
20 %
energiansäästö
vuoden 2010 tasosta
84
aurinkoenergiapaneelia
Taitotalon katoilla
69 000
henkilöstön etätyöpäivää
264 000
osallistumista
Teams-kokoukseen
150
eri lasta ja lemmikkiä
ilahduttamassa
Teams-kokouksissa
8 230
henkilöstön tuottamaa videota